Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami! tel.: 32 67 013 00, tel.: 515 380 677 e-mail: biuro@broenergia.pl, e-mail: marketing@broenergia.pl, e-mail: energia@broenergia.pl

Struktura paliw

Struktura paliw

Zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r., (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) PHU Brodzik Sp. jawna z siedzibą w Zawierciu przedstawia informacje:

Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Sp. jawna w 2020 roku:

 

Lp.Źródła energiiUdział[%]
1Odnawialne źródła energii, w tym:22,64
 biomasa4,35
 biogaz0,73
 energetyka wiatrowa12,58
 energetyka słoneczna1,30
 duża energetyka wodna2,17
 mała energetyka wodna1,51
2Węgiel kamienny45,55
3Węgiel brunatny20,18
4Gaz ziemny9,37
5Energetyka jądrowa0,00
6Inne*2,26
 Razem100,00

*) m.in. geotermia, olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł, mazut

Wykres obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Sp. Jawna w 2020 roku:

 

 

 

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Sp. jawna w 2020 roku

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowiskoRodzaj paliwaCO2 [Mg/MWh]SO2 [Mg/MWh]NOx [Mg/MWh]Pyły [Mg/MWh]Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
www.tauron.plŁącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne0,6966550,0003490,0004750,000039-

Na podstawie www.tauron.pl

 

 

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANEJ ODBIORCOM O ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ CHARAKTERYSTYKACH TECHNICZNYCH EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE URZĄDZEŃ

       
Lp.Miejsce, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznejNabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacjiWymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w kolumnie (b), lub ich modernizacjaRealizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE 1 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18 i Dz. Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634)Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)
1Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej - Biuletyn Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatu:
Strony internetowe producentów takich pojazdów oraz miejsca, w których prowadzona jest ich sprzedaż.
Informacja o programach obejmujących dofinansowanie w tym zakresie - znajduje się m.in. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Strony internetowe przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie oraz miejsca, w których prowadzona jest ich działalność.
Informacja o programach obejmujących dofinansowanie w tym zakresie - znajduje się m.in. na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:
Strona internetowa EMAS – systemu zarządzania i audytu:Wojewódzkie dzienniki urzędowe (np.: https://duwo.opole.uw.gov.pl), w których publikowane były uchwały rady właściwej gminy (miasta) w zakresie gminnych programów niskoemisyjnych na podstawie nie obowiązującego już art. 11b ust. 2 ww. ustawy.
Aktualna forma udzielania wsparcia w tym zakresie przez gminy - opiera się na regulaminach przedsięwzięć niskoemisyjnych określanych w drodze uchwały - z mocy art. 11d. ust. 8 ww. ustawy; które to regulaminy także są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych.
2https://bip.mos.gov.pl/energetyka/instrumenty-finansowe-sluzace-finansowaniu-srodkow-poprawy-efektywnosci-energetycznej/http://nfosigw.gov.plhttps://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/https://emas.gdos.gov.pl  
https://pfiso14000.org.pl/baza-wiedzy/emas
Lp.Miejsce, w którym są dostępne informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń
Urządzenia AGD i RTVOświetlenieUrządzenia biurowe
1.Akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Radę, których wykaz – wraz z podaniem miejsca publikacji – zawiera obwieszczenie Ministra właściwego ds. energii, wydane na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią. Aktualne obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych - zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski": https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2019/pozycja/722).
   Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych: Dz.U.UE.L.2013.63.7 z dnia 2013.03.06 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2013:063:TOC).

 

 

ŚREDNIE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA DANEJ GRUPY PRZYŁĄCZENIOWEJ W 2020R.

       
       
 Grupa przyłączeniowaOdpowiadająca grupa przyłączeniowaŚrednie zużycie energii elektrycznej 
  
 [MWh] 
    rocznemiesięczne dobowe  
  IVC211895,391157,9495,265 
  VC11232,20619,350,645 
       

 

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych